Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


kvabbe-sprog

KVABBE-SPROG

Der dukker til stadighed nye former for Kvabbe-sprog op - senest Røver-Kvab.

Denne tekst giver et overblik over de forskellige Kvabbe-sprog, der idag er kendt. Der gives en kort beskrivelse af de forskellige sprogs karakteristiske elementer.

Fælles for alle Kvabbe-sprogene er at de kun benytter bogstaverne K, V, B, A og E. Det kan måske umiddelbart føles som et primitivt træk med så få tegn, men der er intet der tyder på, at det er tilfældet. Flere Kvabbologer mener at de rytmiske gentagelser, der opnåes ved denne forsimpling er menings-bærere på et højere plan, som vi endnu ikke har formået at begribe.

1. KVEBBEB


Kvebbeb var det første Kvabbe-sprog, som forskerne stødte på. Idag skelner de fleste kvabbologiske linguistikere mellem Ældre Kvebbebsk og Yngre Kvebbebsk.

Eksempel på Ældre Kvebbebsk:

Bebvek eba vebeve vebbeke, veb eve beb abbek vab akkek, ek ebeb kekkeb. Ke akbeb evev kve ebba aba vav abek. Ebkeb kveb bekebeb abeb, ebe kebak abeb eka bekkeb. Ebeb av kevavev ebbab bevvekab. Ebkveb eba ba bevava, ev ebe bebe avve akab. Vebbe bebe abe vaveva bakkev. Babava kevek vabbeba ebe veb veb bakavev.

Eksempel på Yngre Kvebbebsk:

Kakakev ke kebbebev ekavek kevebeb ek akkeb. Ba kab ava bevkekeve keb ebab eke kabe bekeveb. Babebev ebkek ekavev evvekek eke bevkekevab, vek beb veva ev kabba ekekek. Evbe vaka, ka kak bakeve be ak ev kekbebe, avakka e kekek ebbeb. Keb eb ekbe vabkakka beb vebekke, vebev keb bev kevava vekvekak beb evakeb. Ekeke abe abe kek e ekekka ba vakkeva.

Som det ses af de to eksempler, er de to sprog meget nært beslægtede. Den yngre Kvebbeb adskiller sig fra den ældre ved at indeholde et-bogstavsord. Frekvensen af længere ord er ligeledes en smule højere. Den største forskel er imidlertid nok at den ældre Kvebbeb kun indeholder få sammensætninger af forskellige konsonanter. Overordnet virker den ældre Kvebbeb simplere men mere mundret.

2. KVABFONTSK


Dette sprog blev påvist samtidig med at Kvabbe-tegnene dukkede op.

Eksempel på Kvabfontsk:

E be vevkevbe ab bekevke Kabveb ak bakbeve avkavbevkeb ab Kvabbe, beb bev abkevek veb vebe vebevkabeveke vakavkekeb bavbek abkebevk e Eababa. Kebveb vek vebbev vavkebab evveve ab vab bev bebkebke bavke kavk. Bekke vebke kev ak Eabababebke vabbakebe bekevbke ak vavvabke kev Bavbak. Kebkabekebe, vevkvebkekebe ak vakabvebevkabbebav vavbek evkebebbe e Kvabbevavabevek.

I forhold til Kvebbeb er Kvabfonts endnu mere sofistikeret hvad angår lange ord, forskellige bogstavs-kombinationer og sætningsopbygninger. Karakteristisk er f. eks. sammensætninger af flere vokaler i ord.

3. RØVER-KVAB


Dette sprog er ind til videre kun fundet hos en gruppe røvere i Kvabberup, hvorved sproget har fået sit sigende navn.

Eksempel på Røver-Kvab:

Vabavkevekekkebekba kebak kabekvav bekakkeb avvav bekbavevbekkekek vabkeavkakavbekkek, vavakvak kabekvav beevvav kekevvek akkek baekkebbekkeevvakek kebek beabvekevvavek bakkekakvakekvelbekerke.

Som det ses, er ordene i Røver-kvab endnu længere end i de andre Kvabbe-sprog. Der er flere besværlige bogstavssammensætninger der medvirker til at gøre udtalelsen vanskelig. Røver-kvab er først opdaget for nyligt (2014). Vores viden om dette sprog er derfor stadig begrænset. En del Kvabbologer mener at det udelukkende er et skriftsprog, der ikke er blevet talt. Det underbygges bl.a. af, at Røver-kvab kun er fundet på nogle små sedler.

4. Kvabscii


Det sidste sprog, Kvabscii, er muligvis slet ikke et sprog. Flere og flere Kvabbologer anser efterhånden Kvabscii for en særegen form for ornamentik. Det skal dog ikke udelukkes at denne antagelse bygger på, at ethvert forsøg på at bryde en eventuel kode er mislykkedes. En dag vil det måske pludselig være muligt at disse fascinerende flader, dækket af tegn, vil begynde at tale til os.

Eksempel på Kvabscii:

—————————————————-……….– —————————————————.VVVVVVVVVV… ——————————————— - .VVVVVKVVVVVVVV- ——————————————–….- .VVVVVVVVVVVVV.- –…- – ——————–….——————-.VKEK.-.VVVVVV.VV.VV.. -.VVVV.- - — – .-.—–.———-.VVAAV.—————–ABBBBB….VV……VV.. KBBBBBBK- - —- — ………..——-.AEEBBBK—————-.BBBBBBV……—-.VV— .BBBBBBBB. ——– …………——.KBBBBBA—————–ABBBBE……——VV.-.—- .BBBBBBBB. ——— …………….–..EBBBBV—————–VBBBBV……——.V.-..—– -.ABBBBBV. ———– ………………..EBBBK…..———….VBEEEV…..——-.VV…——…VBBBBB….———— …………….VV.VABBAV…V.——–……VVVVV…….——VV.-..—-.VVVVBBBBB…..———– ……………VEEEVVBV….VAV.——..V………..VVVAV……VVV…..-…VABBBBBE……———. ……………VEEBEVV….VKV..–.—VKVV…..VEV.VKEBBEVVVVVVVVVVVVVV..V.VEBBBBBV..VVV..——–. ……………VKVVV.V.VVVKK……..-ABEEV…VEBVVVVBBBEVKKVKKKVVVVVVV.VVV.KAEBBE….VAV..—….. …………..VKAV…V.VVVAVVVV……VVVAV…..V..VVVEAV.VVVVVVVVVVVVV.ABBV..EBBEVVVVKAVV.-……. ……………VVVVVVVVVVVEVKBB……..VVV…V…VVVVVV..VVVVVVVVVVVVVVEBEV..BBBBBEEV…………. ……………V..EEEVVVVVAV.KA…….VVVAVVVVVVVVKV..V………VVVEVV.EBBV.VBBBBBBBEV………… VVVVV.V……..V.VBEEKVVVVKV………VVVV.VVVVVVVVEA…………..VVAVVVVEEEEBBBBBBEV…………. EEEEEEEEEEEAVVEAVVEV.VVV..V…V……VVV….VVVV…V…V………..VVKVVEBBBBBBEEEKV………….. EBBEBBBBBEEBEBBBK.VVVVVV..V..VAEAVVVKEEKKVVVVVV……..VV………..VAEVVVAKKVVVVVVV.VVVVVVVVVVVVV EBBEEBBBBBEBBBBEKVVVVEV…AEEEEEEEEEBBBEEVVVVBEVV….VEBB…..V…VVEEAEAVKEEVVKVV..VEEBEBBBBBBBBB EEBEEEEEBBEEBBBEAVVVVE….EBBBEEEEEEBBEVVVVVVEEBV…VVBBK.V.VVVV.VKABBEBBBEKKVEBVV..VBBBBBBBBBBBBB EEEEEEEEBBVVVVVVV.VVVEV..VVV.VVVVVVVVVVVVVVVVVVV…..VVVVVVVVV…VVVEBKBBAV..VBBA…VBBBBBBBBBBBBB EEEEEEEEEBV……..VVEV..VV…….V…..VVAEV……V….VVV..VKVV….VVVVV…VKEE.VVVEEEEBBBBBBBBB VVVVVVVVVEKVVKV..VVEAV..VVVVVVV……VV..EBBV…VVVV………VAEV..VVV.V.V…VVVVVVVVVVVVVVVKVVVEB VVVVVVVVVVVVVVVV.ABBEV.VVKVVVVVV.V.VVVVVVVEE..V.VVVV………VVVV.VKEVV….VBBVVVVVVVVVVVVVVVVVVVE VVVVVVVVVVVVVVVVVVBBEKVVVBEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVKKVVVVVVVEBVVKVVVVVKVVVVKBEVVVV EAEAVVAKAVKKEEEEBVVKEEVVVAKVVEKKVVVVVVVVVVVVVVVVVEEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVBKVKKVVKVVVAAEEEBBEBBKVEA BBBBBEEEEEBBBBBBBVVAEBBEVVABEEEAKKKEAKAAVVVKKAVVVBBVKAEEEAKKKVKKVKKKEEAEKBEVKAVVKVVVVVVVVAKVVKVVKV BBBBBBBBBBBBBBBBBE.KEBEAVAEEEEEEEEEEEEEEKVKBEEKVVEKVEEBBBBEEAEEEEAEEEEEEAVVVVEEEEBKAAAAAEBEEEKVVVV BBBBBBBBBBBBBBBBBB.VEBEVVEBEEBEEEKKVVVVVVVABKVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAEVVVABBBBBEBBBBBBBBBBBEEAV BBBBBBBBBBBBBBBBBE.VKBBVVVBBBBBBBBEEEEBBEVVVVEVVVVVEEEEEBEEEBBEV……..EKVVEBBBEEEBBBBBBBBBBBBBBE VVVVKKKAAEAEEEEAV.VABBEVBBVVVVVVVVVVVVVVVVVVAVVVVEBVKKKAEEEEEBBV……..VEVVVBBBKVKBBBBBBBBBBBBBBB

kvabbe-sprog.txt · Sidst ændret: 2023/01/03 17:29 af 127.0.0.1