Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


kvebbeb

Kvebbeb

En del nyere Kvabbeforskning tager udgangspunkt i Kvebbeb, der efter al sandsynlighed er en videre udvikling af sproget fra Kvabscii-Dynastiet.

Eksempel på Kvebbeb (uddrag af nyere dato):

„evab bek ev bevkeb ekke abe kvebe eve eke ek avva bevveb akeb beb kve abev eba kvekeb ekek ebe ebab kevvek vab kabbab av ekbek va kab kve ebe abe
bebbe bekva vak keveb bebeb kebbaka ebbav kabek vebeve bakkek bakevveb veba bebebbeb kvevevve va eka ebbak ebbab eva evbek keb babbe ev avve kebvek eb
akbek kakbev bavabev va beb vekek eke be ave keb vekkebek kebeka ebe kabeb eke kevaba va eb ekke eka beb vebebbeb ekvab abe ebba evev babak eb abek
abev abab abkak bek ek kvebbeb kek kekka av kakkebab ekkev abe ebba ekak kekeke abab kekave bev vebveb bek be ebeb be ebe akvev babvab avav bebak
vabbeb evav bab evak ekbeb ak bevebe avek ebev bevvabba kekbeb evev ebeb kvekkebe bebkak kabab vebveb ebbab be eke beba vebav eba ekve babbab bebbe
kebe ekke keba eka ab eke vebbek bebabek vak eb eb keve evve avkeb ebvab kebave babebek bebbev kev eb ebe ebeb be kve vak av bekkekeb kekkeb be
bevebek abeb ab bavebbak eve kebba avvab babbekke eva eb ab aveb veka av vebevek av eb ekveb ebe evbav ekka eke eba eka avvab babeva keb bev eve evveb
bekkeb vek bebbakkek evkek vakak eba bebbabba ebek bekkebek ebav ab bakab kekvabe kvek be babev vevabbeb kve babab kebeke abav avve kvek ak kakevveb
bebkeb vebba abek keb kveb ave bevevve kakkabbe kakebbek vekkab ekbeb eveb abe kekkekvav abe veke akek evkav bekvevva kvevbeb vevvekve bav bekbek ke
kek ebe vekkabbak abe eb ekev bebebbe avek eba ekveb kve ev ve kevav bev aka ek ebe evvev eba kabeva beb aba kakabbak vak ba evab eba bebekve vevabbav
ekeb eva bekebba ebe kekvebab beb bebkvev kavve bekek vebbe ebav bavvek avveb ve ab ab ab beb av ebeb abak bakveve vebbeb kvevve va ab ve vebeb avek
bavkev be ebab kebbe ba ebeb abab vebe ekeb abbeb abeb bevvake bab ke eb bebbab eba evbeb abbek kabkeb kabbab avav eva ab vaveb abbeb ev evab keb eve
bekbak abev av babe kevva eve kev beb ebav evbev ebbak ebbe eve ebe abe abe eba abbe ebe bavevab ebe vak ake ebbe bekveba evkeb ekab vebbe kakka
kvebeb eba bebevev kvekab ebeb eb bebba babba bebbeb avbab bebbeve kabe bakbev avkav kekvek ba akkav ekke ebvab vebevve vevvev abeb vebebbek ab ebe
vabevve kekkeb evvak vevekab avveb kabe kekkekke bebebe ebev bave eke bekkab aveb eva avev bekav ba bebbebe ebek avve bebbakkeb avak bekak kebekve
bevbek eb vebbe ebev keveba abe vekabev bebebe akkab ba evkab vebbev ebeb ekbak keb ebkev abe ake bekabba ava eb vev ke bavvekav evvev bekbeb ba
vabbab kabveb ebab abeb eb ev vebe abvav abeb vebekvev evva bevab bebba veb aba ebe babe kabek bevabav ave bevvekav bavvebbak bek eke ab ab avbev
evbeb bebavve ekkev ebe kekakke eba ekeb ebek ebbak ak bevekak eva vebeve bevvebeb kekkeb be kekek evek ebab beb ebbeb ebeb kebe bevbab ekkak ekve be
kebbabev abbab akev vavkek ev ve bab kekek ebak kabe beb avak kekekve ve kvek bebbab kvebbevev bekkeb evav ab ebeb bav bab vakveba vekve kekke ebvev
bebebbak ebbab veve ebbak vakebbeb vevvav vevveb ebba bak ake kekke bakevvev beb vebbab bebake bevvab vevve ebe vab kabba kabebbek bebkek ebev ekev
akeb ekek veb evvev ve eb bev ebeb vebav eka ke ba avveb ebbeb eka ebe bebebe ek aba aveb eba va ebe babbev beve babak bevvekek bakkeb bebebbev ebe
bakkeb ebbe beke kebev bebaba ake ek abe abeb eb kavkvav ebe be vebvak ebav kekeka kabbe ake veva ab bekbev bak ekeb vekveve veka ebak evkeb akev
evvak beke ba vavvek ebbev ve beke evvav eke eb vabbek evab evek kvebbav ka ve bebbek kabek ebbe vabbak vekaba vabbebba be bebekke ake beba bakke
bebbekav bevveb ab ekbab bebe ebkek kebe ekkvak vabba ba ebek kakeb eb ekeb av beb eke vebeb ek vev ebvev vebebev vevva eveb vabeb kavbab abkeb bebba
bevveb avkeb beb vekakka ebbev evvab bavve eke abe bebe ev abev kebebbe veba vebevve evvek eva ebkvek kebab kvabbebav abek avek kebbeka ebe abe kabbab
kvekevek kebe vabev eb abe vavake bab be kabbe eve eveb keke kebev bekkek ebbe ebkvev kabba ebev vebak vavbab eb eb ba babebek ebe bevvebe keb babbe
bebbeb ave vav abeb vev av bakvekev vekakab avev veb eka akab ekab av ebbab bak ekvek vebbak ebba ebeb evak babebav evbeb kekkekkeb bebbeb abbav ave
bev ve ebak eb aba abveb kevev bekkekke abe babevev bab abak eb veve evek eka beveka bav eke ev av beb eb bebbek kekabbe eka veb eva evab ek ebvev
abak ek ekeb babek vevva abbab ve kekveb vebe bebkek veve evev bebakve bevake eb bakkebbav kebvab akev beb kekkek bev vebekkeb vakek ebeb ve eveb eba
bab kak va ev babe kevve bekebe ebek ebeb ek ekkev kevebbab eke eba ebe bebbe ebeb avvab ebbeb bebakka vek bekbeb kabbake ave bav ekeb evbeb bebe be
bav vebkab abe bakvab avvev babebba av ev kabbev vebevve vekkev ke ekav ebba ebbek baveb babbabe bebba evbek vavvekve kebekkev ekkav bakkab ebe aka
ave abveb ekkab kvakkebbav beb bavve ake ba kavvekab vebe vabab abbek vabeb bakeveb eb evak abba eve bave ebe vavveve kek bak bebab kaveveb vabebe
abev av ebkeb bekbek bab bevveb vev kekeb ev be akeb aka babbekke bakkebev ebeb eb vebbebe vebebe ekab bevvek ab ve eba akev babbab eba ebbeb bebek
bavekkeb ebe kevekav ekbeb ve eve bevekke ebe ekbab kvevvabeb bebbe evak vavva vek vebbak akbek bekvab ebab eb kekkakvab kekke ve abbeb abe eveb
vekeva beb abbeb eve aba vab ke eba ebak abek beveb ab bakke kaveb ebkeb akeb ekeb ebe ebe ek ekbeb beve ebvab abkek ebbab ebev bekkekak evvab ab eba
kakev ebeb kvakkek aba beb kabbabeb ke ba be eba bakkev vavvev ke abkev kevvevvab ebab abbak kvevveb bevvek va ke kavbab be aveb va abkak ebab beb
ekab eve ekev ebeb vebavveb bab akkek ebeb ekab ebbev vabbe ebbav ka kevebbe vavkeb ebbak ak aba ake be ebab bavebbek bek babbeb kebbeb eba kebeba eba
ake veb abeb vebeb eve ke vevkvab ab bekebbab avve abbe kebkeb ekav avkek bebbab eve kabkab ve ve eva kebevev vekek ebev bek abbev kebbek ek kakkak
ebbe bavek bebekek abvak ebeb ave vek kakkebab vevva bebba ebav abbak abab vebbe kevvabe ebev vevebek ebveb bebbabba babebba vebkeb eve ebbek ev abvev
abe bek avvak vebekkek kab bevvek vevvev kvabbeb eke abbev vekaba kevvekeb bev bevavvek ve vebeke bebvav ekkak eb bebeva evbev ebab vebbakek bebbabek
kvebbek vabba kvakek vabba ebbe ke ev aveb vavbeb kekkav ebev babebab bakkeb bebe bekvek vebbeb vek evab avbev ekkeb ak kabbe kavveb ab eke bevvekkeb
bebab eba babake bekek ev ebbev ve bevebbab ekeb abbeb avve ekeb ebe ebveb abav be ke kve vevvebe eke kavaka vabavveb bakev kevekkek vevab eb eve va
bakveb bebbeba bekveb abbeb kakkeb abak beka ake eb bebeb ekek ava vekab vekabba vebebbev ekeb ebkab babe kabbab ab ebeb ve ake veveb ek vebbav abbak
ekka bevev be akeb kevve bevveb abbeb abeb bevbek kebbek evbev vebbe ka abeb eb ak ka abbeb eba bevvebba eka kakke vebbev beba bebebe vab ebveb ebeb
ekbeb kebevvek akbeb eke abev babbeve vebbeka akev bebbebev keb bev evak ekak eveb ba ebba vekbek bakkabav vabbek ebeb evbek eba ebbe bekkeba beb
bevbab bebbe vebbebbe bebbev kevvebe bekeve ab ebeb akab ebe kav bakbev ekbev bevev bakebe kabbeb ebak ak keb bekka ab ebav ekka ekab akab ebe bekake
eve bebvav vab bebabe ab bab kekkekka eke ebav vevbek ebav ba vabeb kevebeb bebbekke ebeb evvek kebbab bebkek babbekkab eva aveb vevabek ke vevkeb ba
evbav ekvab kevkveb akev veba keba vakkab bebbek evkek kebeb bakabbe babkav eve vabbav avkeb kvavvev vabbek ebbeb bek be beka abba vebakkev ebe evbab
eveb ebab bakkekkeb abev ekeb evva bavbeb kebe bevveb abe bebbeb ke vebbakvak abkeb vevave abeb ab abe keb abe vebakab ab bevbeb akbev bevvabe ebkveb
babebab bek beb ebvav ev abbe ebkav vebevva ebkek beb ebe babkav bekevva aka bebbakkek abbeb bekkabbe evab kve bavaba vak vevebab ekkek vab kavvebe eb
vevbev ke ebav bebbabbeb eb ebe bebev ebev bebab akbev kev ave avbek ebeb bevveve akab bekkeva ebe ekeb ebbeb ba eb ekev ebav akeb vabe bebeb bebbav
vev vekebbe ak kebeke be eb ve bababbeb bak akkeb bevvab kebbav ekeb abab akab abev bekevvev kekkav ebak vake aba ekka bekev beb ebbab kabe ava kakek
ebbab bebavev ebav bebbavvab bekvev beba ebak babbek be ba ebek avve kebak bav bebab kekkev vabbab ve bevbev vebbab vababev kekvab ve kebveb ev evve
vevbek aba avab vebeb bekbeb keveka ebkab babbab bebvab vabebe bab eva babkeb ek vabba ebe ekkeb ab vekkek akkveb bekeb bebbab ek bekvevveb bebbabe
vabbeb avveb bekvab abba abav evveb beba bavveb vekbev vebbev ekek babbeva abeb evev bevebbev vebbev aba evvev eb evbab vev kveke kabvab vavveka eba
ev aveb abeb vakbab eve veb bebekek abbeb abeb evva kevvabe beve vekkabbe bave vaveba babab bekvabbak av vekbeb vek ak ebe ev avkev eveb keva babebbe
abeb bevabev babbekak avva ebek ebak evev eka be ebbeb ke bebeb eke bekvek kebbe vekbev bevaba ebbeb ebba ebvak ebek abbab abev bekeka kvev vabake
ebek eveb kakebeb bek vek eke bekke ebbeb bevve ka ebkev vabbeb ebbe bekeb abbe kaveke vavkek kebbeb ebe ek be ebe bekeba bavab vebbevve kak bebekeb
vebabbe ekeb ekab ek kevav bevebba ebe bavvebeb eve ebbab aveb bevevve bekabbab bakkebba kakkabbeb kebkeb vek kaba evbeb ekeb ka eke kebbe bababe eb
babe ekeb ebe keb kebekveb abab eveb veb abeb eve ebe bavbek ve ebkab eve ebab ebbab bebbe vabe babebak ab akkeb ka akeb ve kvekkabev kvake aka abbeb
babe ebkav ba avek av be kekkekek be evve ke kevvekva kva bekebak bekeb ebbeb ka ekeb ebev veb vebebbab vave kevbav kevekke ek eb ebbe evveb bekkeb
kvebak ave bek ebbev aveb ebba ekkeb vabekeb vebe bebbek be ekek ek vakkekkab ab ebbek abe ebe ebe ab bevva vevva vebba beke abbeb kabvav kveb ba evva
ebvab avva baveve aka avab abeb abav vekvabbav kabbavev bab abev vavevab eveb aka vabkav kevvebe abbe aba veva abbab bek ava akev bekebe bebev baka ve
ebba eka veb ebba abeb bavkeb akkab abak ebek bebbabbek akak va ve kekkebe ekeb ek ebbe bekvevek bebbe babbev abe beveb ekkek avvab vekakeb avvak avva
ave ekeb bebe vabbebbev babbe ekak bebbavveb kvekebeb bekkake kvekkabbeb eve ebeb eb ekeb ebeb kev kav abeb ebbe ebe ev kab evak bak bebbav ebeb ebek
kab ek keveka ebbav veb ave bevev bekkebe ka kve bakve aba babkveb ekeb vavvev ebbe bekkab vebbekka kebbav abeb kveb eb vavva akeb abvav avbeb eva
vebe abe bav ekveb vevek va abak abev ebe eke abe ek abeb kebbak ebeb bab vabbab ake be eva kab ek kebbakkeb eve ebvek ek ake eveb bebebeb abav vakbav
abe kvebakve be abab abbab ekek kabbeb bekkeb eveb akav bebvab ebe bekekeb babeb eb bak ekeb vakkebe ebbav eb kve ve eve bavve kve ekek eve ebe akev
kebbeb bebbe abev abek bab akvek eb kakvev ekvav abe bakek avvav ebek kakkak kevev eb ave evva abbeb bevkab abev ebkeb bebe eb kevak kabbek eb akkak
eke kev bakke ebe babbeb ebak bebeb eb keve kevavve ev kakbeb eke kebbek kebbekkeb bekbak ke be ebe ev babbekkeb ka ekev ab kvavveb vebbekeb beb
bevavve eba keb abbek abe vebbek av ka ebbe vevebbe ebe ekbek ak eka avbeb ebev kekkek ekbav ba eke ekbeb ebek ebbev ekkek abeb abbeb kebekke eve kab
ekkek kak abav keb bebvev vek beb bakebab be abeb vevveb evbev kvebbek evbab bekkekke babbe kebvak eb eve ava ab avab bavvev evveb kek eva kvavve ve
ak ebbak eke bebkab ak ake bekke kebevveb veb ave aba eve eb ke eke kekke ebek aba kvebbeva vekebbeb eveb ba beka beb ke bakkeke ebbeb eka bakekveb
eke vekekek abba bekkav ekke beb evvev ebeb abbev ekkav beke abveb akab ebab kvebbebbab babbeb bevekkab bevebab vek vab keb be kvebabe eb ebeb ekek
eve ba eke eba aka ebeb bekka vebbabeb vev evek beve eke babe vab kekkeveb eb ebek be ev va kebe ekeb eb kekebeb abav vevvak be eb aka ebe evab ab
bebbebav beb ka bebakeb be ek akbek ba be vevekeb bebebba kebbeb vab eba eb abe ebbak vevvebbeb ake eveb vebveb abbav ebab be abe eka ekvav ke kev
abab be ak ekeb ebkeb vabab bebvav bevvebev eve ebkeb vakeke ka vevev vebba ava babeke eka ebe aba veka kebkek eb bavkev vebab ebab kevabba eveb ebev
ebev kebeb evbab keba ebbe abbav ba evev ake ke bab eka aba beb ekbab kvavvek ava aba eb akak aba vebe bebe bakke eba kekkvab ebbe ebkeb ak abab
bebbav bev ebek abe akka be beb evkvav kakkev evab ekeb vebbeba eke bek babev ebbab vebkav bekke ebbe va ak ekkab avav ebveb kvekkab bab ba ebbe
vekkebe ev beb avbeb ebek vebab vevebe evvev ebe eveb akve beb veb bav kebbeb bavva bab bevkev eb eb ava be beve kvevebbev ek vakkakkab ebe eveb ebe
kvebevve avveb bavvev ebbe ebbab ebvev be be abbek ekak evkek ebeb ka beke ekbak vevve ekeb ebak kakvab eb aba ebe ba babbakab bavevvek vevebbe
babeveb bebkeb abe abvev bekkevab abbek beb be ebe ave aveb abkev eke va ekkek babebbe ek kvav ekkab bekav vebbeb bekke abe ebvak abbav abe kva evvev
evev ev avbeb keb eb ba babakkab evev be bebeb vav bebe ak ekeb kekvabbak ba eke abek abvav baka kab ebba kab eb bebave vabekke kvabbev bekkabbav
bevbek kveb ak ab ekab kvebbekab ekke ab ebkab evak ekeb ba vak ebak ebe ab evvav bakkev ek abek evkek bakbev bebbe ba abe beb bekeba eb babebeb ev
ebe bebava ev abab ebbeb be eba kvakkeb abek abe kevkak ek keb kvaba babab avbek kabbe akbab ekev abbe be ekab bev avveb abbe bebbav vevabeb bav
vakveb eke vevvebev vebbeb ebeb bebabek bave bakebbak eva evak babvak be babbebab eke bakekav kekkab vav ka eb kebkvak beke ebbab ek bebe abbeb abab
ebeb bebkeb bebe abe vebvek aveb vev bev bebbab abe avbav kvaba eveb aveb bavvavveb avve eb vebe aba ake ek akek abeb vebkab babav beb kekbev eveb
vakkeba bebveb veke kevakab be kebbak bavvabek ekab bekkvab ekeb ve evak bekbab ekev vekbeb ebe abbeb abab va vevve ba abbab bevvaba be evev bevvabev
bebebab vebabbe eb ebab kavbeb bekkeveb keva ekva ekveb ev babbeb keba bebbav ebbav ev bavakev eka vakbek akva kave kak bebkeb vev akke kebvek bevekek
kekbeb eveb ebbav babbek va evev eb vebbeb ab eka bavveb vave bebbakek kevekev kebbeb vabbav be kevabbek abab ekka ke beveke bevvav be ekek evva bebba“

kvebbeb.txt · Sidst ændret: 2023/01/03 17:29 af 127.0.0.1